top of page

Our Shifters
(2021-2022 Batch)

Audrey

Brian

Min Qi

Benedict

Estella

Moo Xin

Genevieve

Jason

Yoon

Long Xuan

Chuin Leong

Darren

Hendrik

Raphael

Shafiee

Shah

Ning

Aisyah

Auni

Yi Wei

Priscilla

Raymond

Valery

Fiona

bottom of page